نقشه کشی برق ساختمان

نقشه کشی برق ساختمان

نقشه های الکتریکی :


نقشه کشی برق ساختمان
با توجه به تخصصی شدن فعاليتها در ساختمان بايد نقشه های الکتر يکي ساختمان توسط مهندسين بـرق تهيه شود .
نقشه های الکتريکي پس از تهیه نقشه ها معماری انجام می شود که بطور کلی سيستم های الکتريکـی و روشنايی و… را تعیين می نمايند.

برای سفارش نقشه کشی برق ساختمان، از طریق صفحه ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید


تعيين وضع و رنگ سقف و ديوارها در نقشه کشی برق ساختمان :

ضريب بهره روشنايي با ضرائب انعكاس سقف و ديوارها نسبت مستقيم دارد .
هر چه ضريب انعكاس بيشتر باشد ( روشن تر باشد ) ضريب بهره بيشتر بوده و جريان نـوري كمتـری لازم است . براي بدست آوردن ضريب بهره روشنايي بايستي ضرايب انعكاس سـقف و ديوارهـا معلـوم باشد در طراحي روشنايي بايستي سقف را روشن تر از ديوارها و ديوارها را روشن تـر از كـف در نظـر گرفت .


تعيين فاصله لامپها


در تقسيم چراغها بايد دقت كرد كه روشنايي يكنواخت باشد از روي زوايـه پراكنـدگي چـراغ و ارتفـاع چراغها فاصله آنها بدست مي آيد در روشنايي مستقيم ، تقسيم يكنواخت چراغها موثر از روشـنايي غيـر مستقيم است . در تقسيم چراغها بايستي محل كار ، ماشينها و وضعيت سقف و ديوارها را در نظر گرفت ، در هر صورت تقسيم چراغها قرينه باشد .
معمولاً فاصله چراغها يك تا دو برابر ارتفاع نقطه نوراني از سطح كار مي باشد .
a = ( ١ تا ٢)H
در صورتي كه لامپهاي رشته اي انتخاب شود از رابطه زير استفاده مي شود :
a = ( ١ تا ١/٥)H
و در صورتي كه لامپهاي فلورسنت انتخاب شود از رابطه زير استفاده مي گردد .
a = ( ٠/٦ تا ١/٢)H
در تقسيم چراغها بايستي دقت شود كه مطابق شكل فاصـله d تقريبـاً نصـف A
باشد .
H = ارتفاع نقطه نوراني از سطح كار

نقشه کشی برق ساختمان
نقشه کشی برق ساختمان


اصطلاحات الکتر يکي در نقشه کشی برق ساختمان


شستي :


نقشه کشی برق ساختمان
مدارهايي كه بايستي بصورت لحظه اي كار كنند براي قطع و يـا وصـل آنهـا از وسـيله اي بنـام شسـتي استفاده مي كنند . شستي از يك محفظه كائوچوئي ، يك دگمه ، فنر و دو پيچ اتصال سيم تشـكيل شـده است .
در مدارهاي خبر مانند زنگ اخبار و در بازكن و يا مدار اتوماتيك راه پله از شستي استفاده مي شود .


رله :


هرگاه جريان الكتريكي ، از سيم پيچي كه داراي هسته آهني است عبور كند هسته سيم پيچـي آهـن ربـا مي شود . براي قطع و وصل مدارها از اين خاصيت استفاده مي شود ، عنصري كه اين عمل را انجام مـي دهد رله مي نامند . براي روشنايي راه پله رله اي كه مي توان استفاده كرد ، از نوع رلـه زمـاني بـوده و در دو نوع الكترومكانيكي ( مثل ساعت كوك مي شود ) و يـا الكترونيكـي ( بـا تـايمر الكترونيكـي كـار مي كند ) است .


طرز عمل رله :


با فشار دادن به شستي بجاي كليد تبديل رله شروع به كار مي كند و لامپهاي راه پله روشن مي شود پس از زمان تنظيمي ، لامپ ها خاموش خواهند شد .


ديمر :


وسيله اي است كه توسط آن مي توان ميزان نور لامپ را تغيير داد . ديمر بصورت سري بـا لامـپ قـرار مي گيرد .


فتوسل :


براي آنكه بتوانيم به هنگام تاريك و روشن شدن هوا بطور اتوماتيك چراغهاي معبر را روش و خـاموش كنيم از وسيله اي به نام فتوسل استفاده مي كنيم . فتوسل وسيله اي است كه نسبت به نور حساس اسـت و از خود ولتاژ توليد مي كند

.
روشنايي اضطراري :


گاهي اوقات به محض قطع شدن برق شهر جهت تامين روشنايي لازم مي شود كه از برق باطري استفاده شود جهت انجام اين كار از رله مغناطيسي استفاده شود . در بيمارستانها و كارخانجات براي تـامين بـرق

كلي از ديزل ژنراتور استفاده مي كنند كه بصورت اتوماتيك و يا نيمه اتوماتيك روشن مي شود و تغذيـه محل را بعهده مي گيرد .


طريقه رسم سيم كشي ساختمان


نقشه کشی برق ساختمان
طرح سيم كشي يك ساختمان مسكوني ، كارگاه ، كلاس درس ، كلاس نقشه كشي و غيره را مـي تـوان با در نظر گرفتن مدارهاي الكتريكي تهيه كرد .
نقشه سيم كشي روي پلان ساختمان ( بدون هيچگونه اندازه گذاري ) رسم مي شود توجه داشـته باشـيد قبل از اينكه نقشه سيم كشي ساختماني طرح ريزي شو از نقاط مختلف آن بازديد بعمـل آيـد و شـرايط گوناگون قسمتهاي مختلف مانند خشك و نمناك بودن و غيـره را روي نقشـه سـاختمان مشـخص كـرد بدليل اينكه در جاهاي نمناك از سيمهاي ويژه اي استفاده مي شود .

نكات پياده كردن يك طرح مناسب براي سيم كشي در نقشه کشی برق ساختمان:


١ـ ظرفيت سيم كشي در طرح سيم كشي طوري باشد كه كاربرد وسايل جديد را امكان پذير سازد بدليل اينكه روزبروز استفاده از وسايل الكتريكي افزون تر مي شود ( بطور كلي آينـده را نيـز بايسـتي در نظـر
گرفت )


٢ـ مقطع سيمها را كمي بيشتر از حد معمول انتخاب كرد تا بتواند جريان را بخـوبي و بـدون آنكـه گـرم شود از خود عبور دهد تا سبب آتش سوزي نشود .


٣ـ نوع كليد و پريزها در طرح سيم كشي مشخص شود چون كليد و پريزهايي كه در جاهاي مرطـوب و نمناك و يا خشك و يا در محل هاييكـه احتمـال آتـش سـوزي وجـود دارد بكـار مـي رونـد هـر يـك خصوصيات ويژه اي دارند .


٤ـ در سيم كشي ساختمان نبايد يك خط در نظر گرفته و تمام مصرف كننده هـا را بـه آن متصـل كـرد . بدليل اينكه اگر يكي از مصرف كننده ها اتصالي پيدا كند فيوز سر خط ميسوزد و بقيه مصرف كننـده هـا نيز از كار خواهد افتاد . سپ راه صحيح از اين قرار است كه براي هر يـك مصـرف كننـده هـايي ماننـد ماشين لباسشوئي ، آبگرمكن ، اجاق برقي و بطور كلي وسايل پر قدرت ، خط جداگانه اي از تـابلو بـرق تا محل مصرف كننده كشيد و فيوزي نيز براي آن پيش بيني كرد .


البته مي توان دو يا چند مصرف كننده پر قدرت را مثلاً آبگرمكن و لباسشوئي را به يك خـط كـه مقطـع سيم آن متناسب با مجموع آمپرهاي اين دو وسيله باشد وصل كرد . براي تمام پريزهاي منزل كه بـه آنهـا

وسايل كم آمپر از قبيل راديو ـ ريش تراش و غيره متصل ميشود يك خط جداگانه و يـك فيـوز در نظـر گرفت و براي روشنايي ساختمان هم خط ديگري پيش بيني نمود .


٥ـ كليدها در نقاطي از ساختمان قرار گيرد كه هنگام لزوم براحتي در دسترس قـرار گيـرد بعنـوان مثـال وقتي شخصي وارد اتاق ميشود پس از بازكردن درب بسهولت كليد چـراغ را در دسـترس خـود يافتـه و چراغ را روشن كند
حالت دوم : نوع ديگر سيم كشي اتاق خواب كه از چراغ خواب ديـواري و يـك چـراغ سـقفي كـه دو چراغ توسط يك كليد تبديل ( هپ لوي تخت ) و يك كليد يك پـل ( كنـار درب ورودي ) تشـكيل شـده است كنترل مي شود مطابق اين نقشه توسط كليد يك چراغ سقفي روشن مـي شـود و بـا حركـت دادن دکمه كليد تبديل چراغ سقفي خاموش و چراغ خواب روشن مي شود و هر گاه بخواهيد از اتـاق بيـرون بياييد ابتدا بايستي دگمه كليد تبديل را حركت داد سپس كليد يك پل .


نقشه سيم كشي راهرو در نقشه کشی برق ساختمان


در راهرو بايستي چند چراغ سقفي نصب كرد و آنها را از نقاط مختلف راهرو كنترل كرد . در پـلان زيـر نقشه سيم كشي يك راهرو را مشاهده مي كنيد كه داراي دو چراغ سقفي بـوده و از چهـار نقطـه كنتـرل مي شود . اين كنترل توسط دو تبديل و دو صليبي انجام مي شود . در اين راهرو دو پريز در نظـر گرفتـه شده است .

نقشه سيم كشي راه پله :


يك چراغ سقفي در پاگرد راه پله نصب مي شود كه اين چراغ از دو نقطه يعني از ابتداي بـازوي اول راه پله انتهاي بازوي دوم راه پله مطابق شكل زير كنترل مي شود .
كليد صليبي : از اين كليد براي خاموش و روشن كردن يك يا گروهي از لامپها از چند نقطه ( از دو نقطه بيشتر ) استفاده مي شود اين كليد تشكيل شده از يك محفظه كائوچوئي و يك دگمه قطع و وصل
و چهار پيچ براي اتصال سيمها . دگمه اين كليد يا بصورت گردان و يا بصورت اهرمي ساخته مي شود و وقتي كه دگمه به حركت در مي آيد ( با يلا و پايين ا مي گردانند ) پيچها دو به دو توسط اتصال برنجي بهم متصل مي شوند .

ProfiCAD 10.3.1 نرم افزار نقشه کشی برق ساختمان

ProfiCAD 10.3.1 نرم افزاری جهت ترسیم شماتیک و دیاگرام مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است. با استفاده از این برنامه انواع مدارهای کنترلی را ترسیم کرد. همچنین شما قادر خواهید بود دیاگرام تکنیکی مختلفی مانند دیاگرامهای پنوماتیک و هیدرولیک را در این برنامه طراحی کنید. یکی از ویژگی های بارز این محصول سادگی آن است. سادگی در نوار ابزار و آیکونهاین نشان دهنده قطعات. سادگی در چینش منوها، سادگی در قرار دادن آیتمها بر روی صفحه و اتصال آنها به یکدیگر. انجام همه این کارها به سادگی در این برنامه میسر است. شما کافی است تا از نوار ابزار المان های مورد نظر را انتخاب کنید و یا بر روی صفحه بکشید. سپس با استفاده از سیم قطعات مورد نظر را هم بندی کنید تا مدار تکمیل شود.

ProfiCAD از هزاران سمبل استاندارد الکتریکی و الکترونیکی برخودار است که علاوه بر آن شما میتوانید سمبلهای مورد نیازتان را نیز در تعریف کنید و در سایر پروژه ها استفاده کنید. المانهایی که روی صفحه قرار میدهید به صورت خودکار شماره گذرای میشوند. در هر لحظه میتوانید با یک کلیک انواع مختلف نت لیستها را ایجاد کنید. لیست سیمها، مواد به کار رفته و سایر اطلاعات را دریافت کنید. برای مدارهای پیچیده میتوانید در چندین صفحه ترسیم خود را انجام دهید. نگران نباشید اتصال سیمها با تقسیم بندی مدار در صفحات مجزا به هم نمیخورد. با کلیک بر روی نشانگرهای اتصال میتوان باقی مدار را در صفحات دیگر مشاهده کرد. یکی دیگر از ویژگی های مختص این برنامه مصرف کم پردازنده، حافظه و دیسک سخت است. به همین دلیل حتی سیستم های قدیمی نیز میتوانند این برنامه را نصب و اجرا کنند. این برنامه طبق استانداردهای ISO 7200 ساخته شده است و میتوان این استاندارد را گواهی بر اعتبار علمی آن دانست.