برچسب ها

Concrete is the most consumed material after water!

بتن پر مصرف ترین ماده بعد از آب!

ناپایدار: بتن و سیمان به اشتراک گذاری بینش خود در مورد بزرگترین چالش های پایداری که محیط ساخته شده ما با آن مواجه است. با پست امروز، پایه های محیط ساخته شده را بررسی می کنیم: بتن و سیمان. مشکل بعد از آب، ما بیش از هر ماده دیگری روی کره زمین از بتن استفاده می کنیم. مصرف جهانی بتن ما هر سال ...