وبلاگ اختصاصی

متن کلیکی 5 تایی

مهندس ناظر

مهندس ناظر

مهندس ناظر شخصی حقيقی يا حقوقی است كه دارای پروانه اشتغال به كار در يكی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان است. وی بر اجرای صحيح عمليات ساختمانی در حيطه صلاحیت و ظرفيت اشتغال خويش نظارت می نمايد.

شخص دواطب اخذ پروانه مهندس ناظر بعد از کسب مدرک کارشناسی در رشته های هفت گانه مورد تایید نظام مهندسی قادر به شرکت در آزمون نظام مهندسی میباشد که در صورت داشتن شرایط لازم بعد از قبولی پروانه مهندسی برای او صادر می شود

نحوه گرفتن پروژه نظارت

لیست مجریان نظام مهندسی اراک

گرفتن کار نظارت به دست نظام مهندسی می باشد که بر اساس سیستم ارجاع کار ناظران را معرفی می کند. بعد اتمام طراحی و نقشه کشی ساختمان و معرفی مجری از سوی کارفرما نوبت به معرفی ناظر است که کارفرما درخواست خود را برای معرفی ناظر به سازمان استان تقدیم می مکند و نظام مهندسی استان با بررسی صلاحیت ها و همچنین ظرفیت اشتغال ناظر مربوطه و همچنین ناظر هماهنک کننده را معرفی می کند

البته با داشتن یک سری شرایط می توان برای کارهای بزرگتر از 3500 متر مربع ناظر انتخابی از سوی کارفرما یا مالک معرفی شود

ظرفیت اشتغال و تعداد طبقات مجاز ناظران

پایه 3 نظارت 8000 متر در سال و 5 طبقه از روی زمین و هر پروژه حداکثر 2000 متر مربع
پایه 2 نظارت 12000 متر در سال و 10 طبقه از روی زمین و هر پروژه حداکثر 5000 متر مربع
پایه 1 نظارت 16000 متر در سال و بیش از 10 طبقه از روی زمین و هر پروژه بیش از 5000 متر مربع
پایه ارشد نظارت 20000 متر در سال و بیش از 10 طبقه از روی زمین و هر پروژه بیش از 5000 متر مربع

مسئولیت ها و وظایف مهندس ناظر

 1. نظارت بركليه فعاليتهايی اجرائی ساختمان درحيطه ظرفيت وصلاحیت پروانه اشتغال خويش
 2. گواهی تطبيق فعاليت های انجام شده با نقشه ها ومدارك فنی درپايان كار
 3. ارائه گزارش های مرحله به مرحله ازپيشرفت ساختمان به مقام رسمی ساختمان و سازمان استان
 4. اعلام تخلفات احتمالی درحين اجرا به سازمان استان ومقام رسمی ساختمان
 5. برقراری هماهنگی هاي لازم دربين ناظران ساختمان وتسليم گزارشات ايشان به سازمان استان ومقام رسمی ساختمان )جهت ناظران هماهنگ كننده معماری و عمران(

لیست مجریان نظام مهندسی اراک

ارتباط با مجری


گزارشات نظارتی ساختمانها گروه ))الف(( و ))ب((

 • گروه الف= تا600 متر مربع يا 1و2 سقف*گروه ب =600تا 2000 مترمربع يا 3و4و5
 • سقف
 • *گزارش وضعيت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عمليات ساختمانی
 • *گزارش تائيد تحكيم وپايدارسازی همجواری ها وپايان پی سازی ساختمان
 • *گزارش پايان اسكلت وسقفهای ساختمان و اعلام وضعيت مجاری تاسيساتی
 • *گزارش پايان سفت كاري ساختمان
 • *گزارش پايان عمليات تاسيسات مكانيكی وتاسيسات برقی توكار و موتورخانه ساختمان
 • *گزارش پايان عمليات نازك كاری ساختمان
 • *گزارش پايان عمليات رو كار تاسيسات مكانيكی وتاسيسات برقی ساختمان
 • *گزارش پايان عمليات اجرای ساختمان


گزارشات نظارتی ساختمانها گروه ))ج(( و ))د((

 • گروه ج= 2000تا5000مترمربع يا 6و7و8و9و10 سقف گروه د=بيش از 5000مترمربع
 • يا 11سقف و باالتر
 • *گزارش وضعيت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عمليات ساختمانی
 • *گزارش تائيد تحكيم وپايدارسازی همجواري ها وپايان پی سازي ساختمان
 • *گزارش پايان اسكلت وسقفهای زيرزمين يا زيرزمين ها واعلام وضعيت مجاری و
 • محلهای تاسيسات عمومی وآسانسور ساختمان
 • *گزارش پايان اسكلت وسقفها تا طبقه ميانی ساختمان از روی زمين واعلام وضعيت
 • مجاري تاسيساتی
 • گزارش پايان اسكلت وسقفهاي ساختمان تا طبقه آخرآن واعالم وضعيت مجاری تاسيساتی

انجام خدمات مجری ذیصلاح تهران , مجری ذیصلاح اراک , خدمات ناظر انتخابی, طراحی و نقشه کشی ساختمان , لیست مجری ساختمان در تهران , مجریان نظام مهندسی اراک , لیست مجریان آماده به کار نظام مهندسی اراک , لیست مجری نظام مهندسی اراک , برگه مجری تهران در مجری کده ارتباط با مجری

نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *