برچسب ها

An aircraft with its wheels stuck in EMAS concrete.

کاهش حوادث و تلفات در فرودگاه ها با بتن Emas

ترک ایمن تحت فشارثابت شده است که یک سیستم توقف باند ساخته شده از مواد خرد شدنی، یک اقدام مهم نجات دهنده برای خلبانان و مسافران است.بتن Emasیک جت تجاری Citation از یک باند گذر می کند و به طرز خطرناکی به سمت تجهیزات ناوبری زمینی و یک منطقه جنگلی فراتر می رود … اما قبل از وقوع برخورد متوقف ...